ПАМ’ЯТКА ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ

CHECK LIST TO AN INSURED PERSON

Приватне акціонерне товариство „Харківська муніципальна страхова компанія” (далі – Страховик, ПрАТ „ХМСК) вітає Вас з нагоди придбання Договору добровільного страхування на випадок захворювання іноземців на COVID-19, обсервації під час їх подорожі в Україну (Пропозиція від 03.07.20 р., що розміщена на веб-сайті Страховика www.xmck.org (надалі – договір) нашої страхової компанії. Уважно ознайомтесь з умовами договору до його підписання та виконуйте його умови. Private Joint-Stock Company “Kharkiv Municipal Insurance Company”, hereinafter referred to as the Insurer, PrJSC “KhMIC”, hereby congratulates you on the occasion of conclusion the Voluntary Insurance Agreement against the foreigners illness with COVID-19 or their observation during their trip in Ukraine (Proposal dated July 03, 2020, posted on the Insurer's website www.xmck.org , hereinafter referred to as the Agreement, of our insurance company. Read carefully the terms of the Agreement before signing it and follow its terms.

Бажаємо вам безпечної та приємної подорожі!

We wish you a safe and enjoyable trip!

У разі настання події, що має ознаки страхової Застрахована особа/Страхувальник/Вигодонабувач (далі – Заявник)

In event of a case having the signs of an insured one, an Insured person / Insured / Beneficiary, hereinafter referred to as the Applicant

1. Протягом трьох днів повідомляє Страховика про характер та обставини передбаченої договором страхування події шляхом надсилання електронного повідомлення на email адресу: xmsk@ukr.net: - ПІБ Застрахованої особи, номер Полісу страхування, дата, опис та обставини страхової події. 1. Notify the Insurer within three days about the nature and circumstances of the case provided by the Insurance Agreement by sending an e-mail to address: xmsk@ukr.net, - First, middle and last name of the Insured Person, number of the Insurance Policy, date, description and circumstances of the insurance case.
2. Після отримання електронного повідомлення Страховик надсилає Заявнику (зворотнім зв’язком) файли з переліком необхідних для отримання страхового відшкодування документів та формою заяви про визнання події страховим випадком (далі – Заявa) з метою її подальшого заповнення та надсилання Страховику. 2. After receiving the e-mail, the Insurer shall send to the Applicant (via feedback) the files with a list of documents required to obtain an insurance compensation and an Application on Insurance Case Recognition, hereinafter referred to as the Application, for further completion and sending to the Insurer.
3. Форма Заяви та Перелік документів можливо завантажити тут, а також розміщено на веб-сайті Страховика http://xmck.org/ в розділі „Страховий випадок” – „Страхування іноземців на випадок хвороби Covid 19”. 3. The Application form and the Application form List of Documents can be downloaded here, as well as posted on the Insurer's website: http://xmck.org/ in the section “Insurance case” - “Insurance of foreigners against COVID 19 disease” .
4. Протягом тижня з дня одужання Застрахована особа (Страхувальник/Вигодонабувач) надсилає Страховику заповнену Заяву разом із передбаченими договором страхування документами на адресу: - ПрАТ „ХМСК”, Україна, м. Харків, 61001, вул. Плеханівська, 63. 4. Within a week from the date of recovery, the Insured Person (Insured/Beneficiary) shall send to the Insurer a filed Application form together with the documents stipulated by the Insurance Agreement, to the address: PrJSC “KhMIC”, Ukraine, City of Kharkiv, 61001, Plekhanivska Street, bldg. 63.
5. Після отримання всіх передбачених договором страхування документів Страховиком приймається рішення про виплату страхового відшкодування в порядку і строки, передбачені договором страхування. 5. After receiving all the documents stipulated by the Insurance Agreement, the Insurer shall make a decision on payment of insurance compensation in accordance with the procedure and terms, stipulated by the Insurance Agreement.